Säännöt

MYRKYN YKSITYISRATSASTAJAT RY  SÄÄNNÖT

 

 

 

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

 

Yhdistyksen nimi on Myrkyn Yksityisratsastajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Karijoki. Yhdistys on perustettu 18.9.1992 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

 

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu

 

Seuran tarkoituksena on edistää ratsastusurheilua ja levittää hevosharrastusta yleensä, kohottaa jäsentensä fyysistä kuntoa ja terveyttä sekä herättää heissä oikeaa urheiluhenkeä ja pysyvää kiinnostusta hevosharrastukseen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura:

·         järjestää harjoitus- ja valmennustilaisuuksia

·         antaa tietopuolista opetusta

·         toimeenpanee kilpailuja, näytöksiä, kursseja ja juhlia

·         harjoittaa tiedotus- ja suhdetoimintaa

·         vaikuttaa kotipaikkakunnallaan liikunta- , terveyskasvatus- sekä liikuntapaikkasuunnitteluun.

 

Toimintansa tukemiseksi seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja irtainta. Seura voi myös välittää jäsenilleen voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä ja –asusteita, sekä järjestää maksullisia huvi- ja vapaa-ajan harrastustilaisuuksia ja tapahtumia. Seura voi myös toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia hankittuaan asianmukaisen luvan.

 

3 § Jäsenet

 

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt seuran toimintaa. Kunniapuheenjohtajaksi voidaan seuran kokouksen päätöksellä kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Sekä kunniajäsenen että -puheenjohtajan arvo on elinikäinen. Kannattavaksi henkilöjäseneksi voi seuran johtokunta hyväksyä yksityisen henkilön ja kannattavaksi yhteisöjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen jäsenmaksun tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannattavalla yhteisöjäsenellä on puhe- mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa. Seura ylläpitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa.

 

4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

 

Jäsenellä on oikeus erota seurasta tekemällä siitä kirjallisen ilmoituksen seuran johtokunnalle tai puheenjohtajalle, tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Hallitus voi erottaa jäsenen seurasta, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on seuraan liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut seuraa tai ei enää täytä laissa taikka seuran säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

 

5 § Liittymis- ja jäsenmaksu

 

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kullekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Kunniajäsenet tai -puheenjohtajat eivät maksa jäsenmaksua. Hallituksella on oikeus vapauttaa varsinainen jäsen jäsenmaksujen suorittamisesta sekä nimetä hänet ainaisjäseneksi, jos hän on tehnyt seuralle huomattavia urheilullisia, taloudellisia tai muita palveluksia.

 

6 § Hallitus

 

Seuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valittu puheenjohtaja ja vähintään 4 (ei kuitenkaan yli kymmentä) muuta varsinaista jäsentä sekä vähintään 2 ja enintään 5 varajäsentä. Jos jäsen kesken toimintakautensa estyy tehtävänsä hoitamisesta, valitsee seuran kokous hänelle sijaisen, hänen jäljellä olevaksi toimintakaudekseen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi. Hallituksen toimintakausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

7 § Seuran nimen kirjoittaminen

 

Seuran nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

 

8 § Tilikausi ja tilintarkastus

 

Seuran tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

 

9 § Seuran kokoukset

 

Seuran vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä huhtikuun loppuun mennessä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun seuran kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Seuran kokouksissa on jokaisella täysi-ikäisellä varsinaisella jäsenellä, kannattavalla henkilöjäsenellä, ainaisjäsenellä sekä kunniapuheenjohtajalla yksi ääni. Kannattavalla yhteisöjäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus. Seuran kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

10 § Seuran kokousten koollekutsuminen

 

Hallituksen on kutsuttava seuran kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta sanomalehti-ilmoituksella tai jäsenille lähetetyllä kirjeellä.

 

11 § Vuosikokous

 

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

1.    kokouksen avaus

2.    valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa                                  

3.    todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.    hyväksytään kokouksen työjärjestys

5.    esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tioiminnantarkastajien lausunto

6.    päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7.    vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet

8.    valitaan hallituksen puheenjohtaja

9.    valitaan hallituksen muut jäsenet

10. valitaan kaksi tioiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat

11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle kaksi viikkoa ennen vuosikokousta, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

12 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

 

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.